Tři tipy na rozvoj řeči - hrajte si, povídejte a čtěte společně!

30. 4. 2019 -  Kvído radí

Žvatlá, spíše než mluví? Zdá se vám, že je jakoby líný (nebo líná) říkat celé věty a vystačí si s pár slovy? Nebo cítíte, že chce vyprávět a nenachází slova? Pak je ideální čas vést dítě ke správnému mluvení. Jak na to, radí klinická logopedka PaeDr. Věra Kopicová.

1. Povídejte si!

Pokládejte otevřené otázky, na které zná dítě odpovědi, ale nestačí jen ano/ne. Ideální jsou otázky o tom, co přes den dělaly, co se jim líbilo a proč nebo naopak proč se jim něco nelíbilo. Jednak je tak povzbudíte k mluvení, verbalizaci pocitů (což je pro děti hodně těžká disciplína), ale vytváříte spolu pouto, které s trochou štěstí přežije i pubertu. Na pomoc si můžete vzít i “pomůcky” jako třeba vzdělávací hry KVÍDO od Albi. Ideální jsou Povídačky na cesty, kde děti i rodiče odpovídají na netradiční otázky a které nabízejí témata k hovorům, která baví děti i jejich rodiče.

2. Hrajte deskové hry!

Pro rozvoj řeči jsou vhodné obzvláště hry se slovy a vyprávěcí hry, kdy děti sestavují příběhy. Uvidíte, že po chvíli tréninku bude vaše díte ve vyprávění mnohem lepší než vy a u hry se pobavíte všichni. Dětská fantazie totiž umí vytvářet příběhy, které by mohl závidět i Andersen. A hlavně je to baví! Skvělou hrou pro rozvoj řeči jsou například Pohádková divadla z edice her Kvído, kde děti vymýšlejí příběh podle toho, jaké obrázky jim padnou na kostkách a na pomoc mají i divadelní kulisy , různé postavy , akční kostku pro větší dynamiku příběhu a “scénu”.

3. Čtěte si!

Tahle rada nikdy nezastará a čtení s rodiči nikdy nemůže nahradit televize nebo audioknihy. Čtení je ideální činnost pro rozvoj dětské fantazie a trénink pozornosti. Stačí pár minut denně a jednou za čas si s dítětem o knížce popovídat. Zeptejte se, jak si představuje princeznu, co se mu/jí v knížce líbilo a čas od času se ujistěte, že pochopilo celý děj a nic mu neuniklo.

Řeč se u dětí rozvíjí velmi individuálně a kromě osobnosti dítěte na ni mají vliv i sourozenci, přístup rodičů, ale třeba i pobyt v kolektivu. Pokud tedy stejně stará dcera kamarádky už mluví v celých větách, zatímco ta vaše zatím jen ukazuje a říká slova, není to důvod k poplachu. Zdravé děti se zpravidla během školky srovnají na podobnou úroveň. Rozhodně ale neuděláte chybu, když dítěti pomůžete rozvíjet slovní zásobu. Jeho start ve škole bude pak mnohem snazší i proto, že se vyhne stresu z toho, že něčemu nerozumí.

Dle slov paní Kopicové je životni tempo v posledních desetiletích je příliš rychlé a klade nároky na výkon. Na výkon rodičů i dětí. Rodiče jsou příliš zaneprázdněni a nemají moc času věnovat se dětem. A pokud se chtějí věnovat, jsou často unaveni, tak spíš děti někam odvezou, než aby si s dětmi povídali a hráli hry. A děti zase mají málo pohybu. Sedí často dlouhé hodiny u počítače, tabletu či mobilu. Pokud je rodiče odvezou na kroužek, pak děti mají gymnastiku nebo tenis, kde se jedná o výkon. Ale dětem chybí ten každodenní spontánní pohyb venku, hraní her – skákání přes švihadlo, hry s míčem, vybíjená apod, co si hrály děti dříve.

Novým „sedavým“ životním stylem celkově klesá tělesná zdatnost děti a jejich obratnost. Zároveň se s dětmi méně povídá, protože u počítače a televize se převážně mlčí. Méně slovních podnětů a menší obratnost pak vede u dětí k výskytu vad řeči. Nejedná se jen o potíže dětí s artikulací, ale děti mají potíže ve slovní zásobě, ve vyjadřování, dělají gramatické chyby – ve skloňování a časování, užívání předložek, v porozumění větám, textu, ve sluchovém a zrakovém vnímání, v hrubé i jemné motorice, grafomotorice a motorice mluvidel.

Komplexní logopedická péče obsahuje tedy nejen cvičení artikulační, ale i cvičení na rozvoj obsahové stránky řeči (rozvoj slovní zásoby a vyprávění), motoriky, cvičení sluchové a zrakové percepce a vizuomotoriky. Pokud se včas vada řeči u dítěte nepodchytí, pak má žák často potíže ve škole, zvláště v českém jazyce. A škola klade stále vyšší požadavky na výkon žáka, školní osnovy jsou náročné a v učivu se postupuje velmi rychle. Takže apeluji na rodiče, aby přišli se svými dětmi na logopedii včas, aby se v předškolním věku nacvičilo vše, co je potřeba, aby byl prvňáček ve škole šťastný a úspěšný.„Se vzdělávacími hry od Albi v řadě Kvido si děti procvičují vše důležité, a když jsou děti ještě k tomu nadšené, je to výhra. Např. Kvído Povídačky a Chytrá pexesa nejen u děti podporují rozvoj řeči, ale v rámci logopedie je využíváme i pro nácvik plynulé řeči u klientů s poruchami plynulosti mluvy,“ doplňuje paní Kopicová.

„Moc ráda užívám Povídačky na cesty. Jedná se komplexní rozvíjení řeči, kdy u dětí se při povídaní rozšiřuje slovní zásoba, upevňuji se početní představy, rozlišují se emoce a všechny slovní druhy- nejen podstatná jména a slovesa, ale i přídavná jmena a předložky. Děti si uvědomuji příčinu a následek dějů např. Co se stane když… a rozvíjí se i tvořivost a fantazie, když se vymýšlí příběh na daná slova.

Dítě se učí nad obrázky hodnotit, jaké chování je správné a jaké ne – je tu i výchovný aspekt. Kromě řeči se trénuje i zraková paměť, když zakryjeme obrázek a dítě si má vybavit, co na obrázku vidělo. Povídačky obsahuji úkoly i na aktivizaci slovní zásoby- „vyjmenuj co patří do oblečení „… nebo na rozvoj vizuomotorické koordinace.(spojováni bodů fixem..). Pokud dítě neužívá v běžné řeči nějakou hlásku, povídání nad obrázky lze výborně využít pro procvičování hlásky v rámci logopedie.

Velmi poutavé pro děti je, že jsou tu i otázky pro rodiče, kdy rodiče sdělují zážitky ze svého dětství nebo svoje emoce. Zde dochází k přiblížení světa dětí a dospělých, prohloubení vzájemných vztahů dítěte s rodičem. Třeba to jednou budou chvíle, na které bude dítě v dospělém věku jednou velmi rádo vzpomínat“, doplňuje paní Kopicová.

Rozvoj slovní zásoby

Pro rodiče, kteří se zajímají o jazykový rozvoj svých dětí, předkládáme tabulku předpokládaného rozvoje slovní zásoby, výslovnosti a vyjadřovacích schopností dětí ve věku 1-6 let.

Věk

Rozvoj slovní zásoby

Vývoj výslovnosti

Od 1 roku Dítě rozumí jednoduchým pokynům, začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší. M B P A E I O U D T N J
Od 2 let Dítě tvoří jednoduché věty, do dvou let se ptá: "Co je to?" a rozšiřuje si slovní zásobu. K G H CH OU AU V F
Od 3 let Dítě mluví ve větách, začíná si osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se ,,proč", získává nové kvality slovní zásoby. Začíná se tvořit verbální (slovní) paměť. musí zvládnout D N
Od 4 let Dítě umí vyprávět, chápe děje, zpřesňuje se jeho slovní zásoba a gramatická stavba vět. dokončuje se L Ď Ť Ň,
Nad 5 let Dítě chápe složité děje, má velkou slovní zásobu, gramaticky zvládá jednoduchá souvětí. C S Z R Ř kombinace Č Š Ž x C S Z

Autorem přehledu je p. Salomonová, A.:Dyslalie. In: Škodová, E., Jedlička, I. a kol: Klinická logopedie , Portál 2002.